Begroting 2018

Baten en lasten cf BBV

Omschrijving

Baten

Lasten

Saldo

Programma Dienstverlening & Bestuur (*)

€ 11.507.833

€ 12.386.965

-€ 879.131

Programma Welzijn & Zorg

€ 3.518.727

€ 17.515.191

-€ 13.996.464

Programma Wonen & Ondernemen

€ 8.563.596

€ 15.087.786

-€ 6.524.190

Algemene dekkingsmiddelen

€ 26.260.708

€ 82.773

€ 26.177.936

Overhead

€ 1.272.704

€ 6.677.536

-€ 5.404.832

Heffing VPB

€ 0

Bedrag onvoorzien

€ 20.000

-€ 20.000

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

€ 470.683

€ 0

€ 470.683

Programma Welzijn & Zorg

€ 645.698

€ 0

€ 645.698

Programma Wonen & Ondernemen

€ 182.000

€ 570.105

-€ 388.105

(*) is saldo excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing VPB en onvoorzien.