Begroting 2018

Taakvelden begroting 2018

bedrag tussen haakjes is positief

nr.taakveld

Omschrijving taakveld

saldo 2018

saldo 2019

saldo 2020

saldo 2021

Programma Dienstverlening & Bestuur

0-1.17

Bestuur

€ 1.241.705

€ 1.234.205

€ 1.238.205

€ 1.238.205

0-2.17

Burgerzaken

€ 144.598

€ 299.069

€ 237.067

€ 237.067

0-4.17

Overhead

€ 5.404.832

€ 5.379.484

€ 5.378.037

€ 5.344.888

0-5.17

Treasury

€ (112.286)

€ (112.304)

€ (112.314)

€ (112.323)

0-61.17

OZB woningen

€ (2.274.580)

€ (2.313.133)

€ (2.313.133)

€ (2.313.133)

0-62.17

OZB niet-woningen

€ (395.000)

€ (393.766)

€ (393.766)

€ (393.766)

0-64.17

Belastingen overig

€ 72.302

€ 72.302

€ 72.302

€ 72.302

0-7.17

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

€ (24.956.899)

€ (25.246.063)

€ (25.484.746)

€ (25.624.666)

0-8.17

Overige baten en lasten

€ (1.381.833)

€ (1.314.712)

€ (1.430.973)

€ (1.466.449)

0-9.17

Vennootschapsbelasting (VpB)

0-10.17

Mutaties reserves

€ (728.276)

€ (489.271)

€ (161.573)

€ 76.890

0-11.17

Res. van de rekening van baten en lasten

1-1.17

Crisisbeheersing en brandweer

€ 1.453.428

€ 1.453.063

€ 1.452.698

€ 1.452.698

1-2.17

Openbare orde en veiligheid

€ 375.166

€ 350.158

€ 350.152

€ 346.448

Programma welzijn & zorg

4-1.17

Openbaar basisonderwijs

€ 7.183

€ 7.183

€ 7.183

€ 7.183

4-2.17

Onderwijshuisvesting

€ 861.358

€ 834.383

€ 799.550

€ 756.392

4-3.17

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€ 1.131.499

€ 1.137.966

€ 1.144.885

€ 1.144.869

5-1.17

Sportbeleid en activering

€ 51.900

€ 51.900

€ 51.900

€ 51.900

5-2.17

Sportaccommodaties

€ 589.081

€ 588.241

€ 497.382

€ 457.098

5-3.17

Cult.presentatie, -productie en -partic.

€ 117.700

€ 117.700

€ 117.700

€ 117.700

5-4.17

Musea

€ 19.850

€ 19.850

€ 19.850

€ 19.850

5-6.17

Media

€ 368.959

€ 373.909

€ 373.983

€ 379.009

5-7.17

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 1.587.872

€ 1.575.849

€ 1.568.007

€ 1.524.541

6-1.17

Samenkracht en burgerparticipatie

€ 855.384

€ 805.579

€ 805.513

€ 802.953

6-2.17

Wijkteams

€ 1.426.889

€ 1.419.389

€ 1.426.889

€ 1.419.389

6-3.17

Inkomensregelingen

€ 1.180.134

€ 1.180.134

€ 1.180.134

€ 1.180.134

6-4.17

Begeleide participatie

€ 3.093.558

€ 2.964.884

€ 2.928.892

€ 2.963.733

6-5.17

Arbeidsparticipatie

€ 22.391

€ 22.391

€ 22.391

€ 22.391

6-6.17

Maatwerkvoorziening (WMO)

€ 695.416

€ 695.416

€ 695.416

€ 695.416

6-71.17

Maatwerkdienstverlening 18+

€ 569.600

€ 569.600

€ 569.600

€ 569.600

6-72.17

Maatwerkdienstverlening 18-

€ 3.511.374

€ 3.511.374

€ 3.511.374

€ 3.511.374

6-81.17

Geëscaleerde zorg 18+

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

6-82.17

Geëscaleerde zorg 18-

€ 655.543

€ 655.543

€ 655.543

€ 655.543

7-1.17

Volksgezondheid

€ 864.901

€ 864.901

€ 864.901

€ 861.901

Programma Wonen & ondernemen

2-1.17

Verkeer en vervoer

€ 2.068.781

€ 2.068.765

€ 2.068.755

€ 2.068.745

2-5.17

Openbaar vervoer

€ 6.700

€ 6.700

€ 6.700

€ 6.700

3-1.17

Economische ontwikkeling

€ 113.421

€ 109.321

€ 109.321

€ 109.321

3-3.17

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

€ 16.665

€ 16.665

€ 16.665

€ 16.665

3-4.17

Economische promotie

€ 44.759

€ 44.759

€ 44.759

€ 44.759

7-2.17

Riolering

€ 140.889

€ 140.889

€ 140.889

€ 140.889

7-3.17

Afval

€ (274.044)

€ (354.564)

€ (330.614)

€ (326.014)

7-4.17

Milieubeheer

€ 601.882

€ 601.827

€ 601.795

€ 601.767

7-5.17

Begraafplaatsen en crematoria

€ (37.274)

€ (36.694)

€ (36.699)

€ (36.703)

8-1.17

Ruimtelijke ordening

€ 645.099

€ 560.099

€ 560.099

€ 560.099

8-2.17

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

€ 113.396

€ 113.396

€ 113.396

€ 113.396

8-3.17

Wonen en bouwen

€ (25.616)

€ 145.055

€ 93.001

€ (3.683)