Begroting 2018

Welzijn & Zorg

Welzijn & Zorg

Doelstelling en missie

De gemeente Koggenland wil een toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpskernen. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig. Onze inwoners en organisaties  kunnen, als het nodig is,  rekenen op ondersteuning op maat. Wij zijn effectief, laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen, waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan.

Wat willen we bereiken 2018

Vastgestelde stip op de horizon 2014-2018
Inwoners van Koggenland zijn zelfredzaam en participeren – naar vermogen- in onze samenleving. Onze jeugd en jongeren ontwikkelen zich binnen hun kunnen zo breed mogelijk. Onze ouderen kunnen – wanneer de eigen mogelijkheden onvoldoende zijn- rekenen op ondersteuning. Waar de eigen mogelijkheden en de sociale omgeving niet toereikend zijn, bieden wij een (tijdelijk) vangnet, gericht op maatwerk.

Op basis van het vastgestelde beleidsplan Sociaal  Domein 2017-2020 zullen er in 2017 en 2018 een aantal onderzoeken plaatsvinden die in 2018 zullen leiden tot voorstellen die meegenomen gaan worden in het nieuwe collegeprogramma. De speerpunten die daaruit volgen verwerken we in de kadernota voor 2019.

Beleidsvelden van het programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten 17.515 33.5 %
Baten 3.519 6.7 %