Begroting 2018

Welzijn & Zorg

Financieel overzicht

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden

Jaarrekening 2016

Bestaand beleid 2017

Begroting 2018

Meerjaren-begroting 2019

Meerjaren-be-groting 2020

Meerjaren-begroting 2021

Inkomensvoorzieningen

€ 4.718.073

€ 4.941.542

€ 4.922.957

€ 4.801.783

€ 4.765.791

€ 4.800.632

Jeugd 0 - 23 jaar

€ 6.284.315

€ 5.804.577

€ 6.754.177

€ 6.725.664

€ 6.697.744

€ 6.649.066

Kunst, cultuur en ontwikkeling

€ 523.414

€ 404.854

€ 403.854

€ 408.804

€ 408.878

€ 413.904

Sport, recreatie en sport- accommodaties

€ 1.301.630

€ 1.277.730

€ 1.241.074

€ 1.240.235

€ 1.149.374

€ 1.109.089

Zorg en voorzieningen

€ 3.779.463

€ 4.766.321

€ 4.193.130

€ 4.136.331

€ 4.143.769

€ 4.136.213

Inkomensvoorzieningen

€ 2.490.889

€ 2.580.920

€ 2.414.157

€ 2.414.157

€ 2.414.157

€ 2.414.157

Jeugd 0 - 23 jaar

€ 48.569

€ 35.470

€ 35.470

€ 35.470

€ 35.470

€ 35.470

Kunst, cultuur en ontwikkeling

€ 7.950

€ 17.150

€ 10.200

€ 10.200

€ 10.200

€ 10.200

Sport, recreatie en sport- accommodaties

€ 864.595

€ 902.850

€ 904.900

€ 904.900

€ 904.900

€ 904.900

Zorg en voorzieningen

€ 233.121

€ 309.250

€ 154.000

€ 154.000

€ 154.000

€ 154.000

Financiële toelichting programma

Opvallende verschillen ten opzichte van de begroting 2017 zijn:

Inkomensvoorzieningen

  • De begroting 2018 voor de onderdelen uit de participatiewet is aangesloten op de begroting 2018 van WerkSaam. Dit heeft als gevolg dat we hogere uitkeringslasten in de begroting 2018 hebben opgenomen. Daarnaast hebben we de begrotingssystematiek van de bijstandsverlening zelfstandigen hiermee aangepast, wat grote verschillen geeft in zowel de lasten en de baten.
  • We ontvangen in 2018 minder t.o.v. 2017 via de integratie uitkering sociaal domein voor het onderdeel WSW. Dit heeft als effect dat we ook minder uitgaven binnen dit beleidsveld zien.
  • Extra budget re-integratie in 2018 conform resultaat bestemming rekening 2016. Dit heeft geen effect op de budgettaire ruimte binnen de begroting 2018.
  • Extra budget bijzondere bijstand, i.v.m. speerpunt verhoging inkomensgrens.

Jeugd 0- 23 jaar

  • Bedragen exploitatie jeugd bijgesteld na 3 jaren ervaring: al drie jaar op rij (2015, 2016 en 2017) is er een tekort zien op het onderdeel jeugd. Dit is in deze begroting nu bijgesteld.
  • PGB: op basis van voorgaande jaren ook een bijstelling, naar beneden.

Zorg en voorzieningen

  • Bedragen exploitatie wmo bijgesteld na 3 jaren ervaring: al drie jaar op rij (2015, 2016 en 2017) is er een overschot zien op Wmo. Dit is in deze begroting nu bijgesteld.
  • Vervoersvoorzieningen individueel: Vanwege een toename van de vraag is het budget structureel verhoogd.
  • Vervoersvoorzieningen collectief: Hier is een afname ingeschaald: op basis van voorgaande jaren is er structureel minder vraag.
  • CAK ontvangsten: een halvering van het budget, vanwege de structurele afname van het totaal van het innen van de eigen bijdragen

Mutaties reserve sociaal deelfonds

Binnen het sociaal deelfonds komen we uit op een tekort. Ter dekking van dit tekort is er € 320.000 onttrokken uit de hiervoor gevormde Reserve Sociaal deelfonds. Daarnaast is de uitbreiding van het zorgteam t.b.v. afhandeling aanvragen uit deze reserve onttrokken € 226.000. Op deze wijze blijft het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting. De stand van de reserve komt hiermee op € 1.100.000.