Begroting 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

De “weerstandscapaciteit” geeft weer of de gemeente in staat is de (financiële) gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat de uitvoering in gevaar komt. De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Deze middelen bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar de gemeente mee wordt geconfronteerd.

De berekening van onze weerstandscapaciteit ziet er als volgt uit:

Begroting 2018

Structureel:

Onvoorziene uitgaven

€ 20.000

Budgettaire ruimte

€ 81.593

Ruimte belastingcapaciteit OZB

€ 0

Incidenteel:

Algemene reserves

€ 33.232.962