Begroting 2018

Geprognosticeerde balans 2018- 2021

ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa:

Gronden en terreinen

€ 5.773

€ 5.773

€ 5.773

€ 5.773

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding

€ 1.817

€ 1.638

€ 1.460

€ 1.285

van kosten een heffing kan worden geheven

Investeringen met een economisch nut overig

€ 55.736

€ 53.167

€ 50.691

€ 48.385

Investeringen in openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

€ 74

€ 72

€ 69

€ 67

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan:

gemeenschappelijke regelingen / deelnemingen

€ 117

€ 117

€ 117

€ 117

Overige langlopende geldleningen u/g

€ 2.763

€ 2.763

€ 2.763

€ 2.763

Overige uitzettingen > 1 jaar

€ -

€ -

€ -

€ -

Bijdrage aan activa van derden

€ -

€ -

€ -

€ -

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Grond en hulpstoffen:

Niet in exploitatie genomen gronden

€ -

€ -

€ -

€ -

onderhanden werk, gronden in exploitatie

€ -1.654

€ -1.781

€ -2.041

€ -1.646

onderhanden werk, overig

€ -4

€ -4

€ -4

€ -4

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Vordering op openbare lichamen

€ 1.986

€ 1.986

€ 1.986

€ 1.986

Overige vorderingen

€ 943

€ 943

€ 943

€ 943

Overige uitzettingen in rijksschatkist

€ 7.870

€ 7.870

€ 7.870

€ 7.870

Liquide middelen

Kassaldi

€ 5

€ 5

€ 5

€ 5

Banksaldi

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

Overlopende activa

€ 1.512

€ 1.512

€ 1.512

€ 1.512

PASSIVA

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen:

Algemene reserve

€ 33.596

€ 34.071

€ 34.597

€ 35.220

Overige bestemmingsreserves

€ 11.196

€ 10.233

€ 9.545

€ 8.998

Resultaat algemene dienst na bestemming

€ 82

€ 219

€ 489

€ 655

Resultaat woning bedrijf

€ 570

€ 499

€ 551

€ 648

Voorzieningen:

Onderhoudsvoorzieningen

€ 13.751

€ 13.423

€ 12.775

€ 12.529

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

€ 61

€ 61

€ 61

€ 61

Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar:

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken

€ 6.264

€ 5.440

€ 4.616

€ 3.792

waarborgsommen

€ 244

€ 244

€ 204

€ 204

VLOTTENDE PASSIVA

Netto vlottende schuld < 1 jaar:

Kasgeldleningen

€ -

€ -

€ -

€ -

Banksaldi

€ -

€ -

€ -

€ -

Overige schulden

€ 2.478

€ 2.478

€ 2.478

€ 2.478

Overlopende passiva

€ 8.947

€ 7.645

€ 6.079

€ 4.721