Begroting 2018

Uitgangspunten begroting 2018

Raadsbesluiten

In de begroting 2018 zijn de raadsbesluiten tot en met 17 juli 2017 verwerkt.

Loonsom 2018

In de loonsom 2018 is rekening gehouden met:

  • 3,25% cao- verhoging
  • de structurele uitbreiding van de formatie via de zomernotitie 2017 van € 82.500
  • de structurele uitbreiding via de kadernota van € 140.000
  • de banenafspraak (banen voor mensen met arbeidsbeperking) ad € 26.000

Prijspeil

In de begroting wordt geen rekening gehouden met algemene prijsstijgingen. We gaan uit van het prijspeil in het gemeentefonds, hierin wordt de uitkering berekend tegen constante prijzen.  Algemene prijsstijgingen en dalingen worden gecompenseerd door het accres.

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen

De bijdrage gemeenschappelijke regelingen is, overeenkomstig de regionale afspraak, met maximaal 3,02 % verhoogd voor de loon- en prijsontwikkelingen.

Gemeentefonds

Bij de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt uitgegaan van de laatst bekende circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken i.c. de meicirculaire 2017.

Aantallen

Voor de verschillende berekeningen wordt in deze begroting uitgegaan van de volgende aantallen:

2017

2018

2019

2020

2021

Inwoners

22.522 1)

22.765

23.020

23.394

23.586

Woningen

9.267 2)

9.378 3)

9.483 3)

9.558 3)

9.637 3)

  1. Opgave burgerzaken (incl. vergunninghouders)
  2. Cfm specificatie AU 2017 nr. 3 dd. 22-5-2017 status voorlopig gegeven
  3. Opgave  uitbreiding aantal woningen afdeling Wonen & Ondernemen

Belastingen/heffingen/retributies

De opbrengst van de OZB is overeenkomstig het amendement van 17 juli 2017 met 10% verlaagd.
Bij de leges gaan we uit van kostendekkende tarieven.

De overige rechten en belastingen worden in het algemeen verhoogd met de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Deze was over de periode juli 2016 tot en met juni 2017 1,1%. Daarnaast houden we rekening met autonome ontwikkelingen, zoals de waardeontwikkeling van de WOZ-objecten, uitbreiding areaal en dergelijke.