Begroting 2018

Berekening Emu-saldo

Nummer

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

1.

exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (bbv. Art 17c)

€ -647

€ 271

€ 327

€ 732

2.

afschrijvingen ten laste van de exploitatie

€ 2.744

€ 2.750

€ 2.657

€ 2.483

3.

bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

€ 1.252

€ 1.252

€ 1.252

€ 1.252

4.

Investeringen in vaste activa die op de balans worden geactiveerd

€ 505

€ -

€ -

€ -

5 & 6

niet opgenomen, niet van toepassing voor de gemeente Koggenland

€ -

€ -

€ -

€ -

7.

Aankoop van gronden en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet in de exploitatie staan)

€ 355

€ 694

€ 527

€ 932

8.

baten bouwgrondexploitatie voor zover niet op de exploitatie verantwoord

€ 527

€ 1.046

€ 739

€ 863

11.

verkoop effecten c.q. aandelen

€ -

€ -

€ -

€ -