Begroting 2018

Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording

Inleiding

De Commissie BBV heeft diverse notities uitgebracht en stellige uitspraken gedaan die de gemeente verplicht moet volgen. Er zijn wijzigingen op de volgende terreinen:

  • renteberekening (notitie)
  • verbonden partijen (notitie)
  • overhead (notitie)
  • grondexploitatie (notitie)
  • faciliterende grondbeleid (notitie)
  • taakvelden en verstrekking IV-3 (regeling)
  • raamwerk BBV: stelsel van baten en lasten (document)

In het kort gaan we op deze ontwikkelingen in.