Begroting 2018

Grondbeleid

Visie grondbeleid

In het programma Wonen en Ondernemen is aangegeven dat Koggenland wil voorzien in de huisvesting van de eigen woningbehoefte en ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Structuurvisie.

Via het gemeentelijk grondbeleid initieert en faciliteert Koggenland  ruimtelijke ontwikkelingen om zowel kwantitatief als kwalitatief voldoende aanbod (woningen, bedrijfsruimte, voorzieningen) te realiseren.