Begroting 2018

Wonen & Ondernemen

Wonen & Ondernemen

Doelstelling en missie

Het zorgen voor de ruimte, veiligheid en kwaliteit om in Koggenland goed te kunnen wonen, werken en recreëren.

Wat willen we bereiken 2018

Koggenland wil voorzien in de huisvesting van de eigen woningbehoefte en ruimte voor bedrijvigheid, recreatie en toerisme, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Structuurvisie.
Daarbij willen we een fysiek veilige, prettige en functionele leefomgeving in stand houden.
En de invoering van nieuwe wetgeving - als vennootschapsbelasting, wet VTH (vergunningen, toezicht, handhaving), Wet kwaliteitsborging bouw en Omgevingswet – soepel laten verlopen en aangrijpen om regeldruk te beperken.

Beleidsvelden van het programma

Lasten, baten en saldo

bedragen x € 1.000

Lasten 15.088 28.8 %
Baten 8.564 16.3 %