Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Woningbedrijf

Maatschappelijk effect beleidsveld: Woningbedrijf

Via het woningbedrijf bijdragen aan het voorzien in de behoefte aan woningen, met name voor specifieke doelgroepen buiten de vrije markt.

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

De activiteiten van het woningbedrijf zijn grotendeels ingekaderd door de Huisvestingswet, Huisvestingsverordening en huurwetgeving.

Op 8 april 2013 is het onderhouds- en verkoopbeleid vastgesteld. Met dit beleid is Koggenland de weg ingeslagen van strategisch voorraadbeheer en meer projectmatig onderhoud. Daarnaast zijn de gemeentelijke Structuurvisie en regionale woonvisie richtinggevend voor met name de nieuwbouwprojecten van het woningbedrijf.

Verkoop en nieuwbouw

In 2018 verwachten we 4 levensloopbestendige woningen in het plan Langereis en 6 eengezinswoningen in het plan Buitenplaats de Burgh in gebruik te geven.

Daarnaast bereiden we een plan voor de locatie Bavo voor met een mix van levensloopbestendige en kleine woningen (1- en 2 persoonshuishoudens) in Ursem (totaal 16 woningen).

Het verkoopbeleid leidt er toe dat jaarlijks enkele woningen worden verkocht.

Bijzonder in 2018 is de verkoop van het resterende deel van het complex Meerzicht. Hierover is met de eigenaar van het eerder verkochte deel, overeenstemming bereikt.

Woningvoorraad

Eén van de uitgangspunten voor het woningbedrijf is om in omvang ongeveer gelijk te blijven. Een omvang van circa 700 woningen is een geschatte ‘ondergrens’ om een gezonde bedrijfsorganisatie te behouden.

Het verloop is als volgt:

Jaar Verkocht Gebouwd

2010 2 22

2011 3 25

2012 3 12

2013 14 8

2014 19 2

2015 38* 15

2016 1 7

2017 6 6

Totaal 86 97

* 19 woningen en wooncomplex Meerzicht 55 t/m 75

Verduurzamen

Op dit moment heeft het woningbedrijf 840 woningen in bezit.

Het verouderd en versnipperd woningbezit komt in aanmerking voor verkoop. De rest willen we behouden en doorverhuren. Een deel daarvan is aan groot onderhoud en verduurzaming toe.

In 2016 is een pilotproject gerealiseerd waarbij 3 woningen door 3 aannemers volledig zijn gerenoveerd. De ervaringen bij dit project worden meegewogen om het renovatieprogramma voor de komende jaren vorm te geven. Op dit moment onderzoeken we hoe we verduurzaming kunnen opschalen en is een project van 8 woningen geselecteerd voor grootschalige renovatie in 2018.

BBV

Vanuit de richtlijnen van het BBV mogen we niet meer rente toerekenen dan de werkelijke rentelasten. De werkelijke rentelast die toegerekend is aan het woningbedrijf in de begroting 2018 is afgerond € 59.000. Het woningbedrijf wordt gefinancierd met eigen middelen, om deze reden is er een financieringsbijdrage aan de algemene dienst opgenomen in de begroting 2018 van € 1.626.000.