Begroting 2018

Wonen & Ondernemen

Financieel overzicht

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden

Jaarrekening 2016

Bestaand beleid 2017

Begroting 2018

Meerjaren-begroting 2019

Meerjaren-begroting 2020

Meerjaren-begroting 2021

Economie en toerisme

€ 71.261

€ 80.000

€ 88.100

€ 84.000

€ 84.000

€ 84.000

Openbare ruimte

€ 8.031.385

€ 7.230.620

€ 7.200.376

€ 7.204.151

€ 7.208.365

€ 7.269.992

Grondbedrijf

€ 1.716.113

€ 833.340

€ 1.752.507

€ 1.010.500

€ 836.150

€ 1.096.650

Woningbedrijf

€ 5.094.205

€ 5.081.380

€ 5.119.479

€ 5.195.558

€ 5.196.234

€ 5.152.807

Omgevingstaken

€ 554.912

€ 924.350

€ 927.324

€ 800.769

€ 765.737

€ 765.709

Economie en toerisme

€ 7.681

€ 4.400

€ 4.400

€ 4.400

€ 4.400

€ 4.400

Openbare ruimte

€ 750.897

€ 565.183

€ 592.105

€ 581.186

€ 556.807

€ 551.820

Grondbedrijf

€ 1.744.303

€ 811.340

€ 1.752.507

€ 1.010.500

€ 836.150

€ 1.096.650

Woningbedrijf

€ 5.140.517

€ 5.548.199

€ 5.689.584

€ 5.694.992

€ 5.747.722

€ 5.800.979

Omgevingstaken

€ 567.653

€ 622.500

€ 525.000

€ 383.500

€ 348.500

€ 348.500

Financiële toelichting programma

De opvallendste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 binnen dit programma zijn:

Openbare ruimte:

  • Door de aanpassing van de regels BBV grondexploitatie worden de opbrengsten verhuur gronden op het beleidsveld openbare ruimte verantwoordt.

Grondbedrijf:

  • Is budgettair neutraal in de begroting opgenomen.

Woningbedrijf:

  • Toename lasten verhuurdersheffing
  • Afname loonkosten in verband met efficiency van de werkzaamheden
  • Toename huuropbrengsten door het in exploitatie nemen van nieuwe huurwoningen

Omgevingstaken:

  • Lagere opbrengsten Bijdragen aan Bestemmingsplannen. Het aantal plannen waarbij kosten bij de initiatiefnemer in rekening (moeten) worden gebracht, is teruggelopen.