Begroting 2018

Wonen & Ondernemen

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet brengt de nodige veranderingen met zich mee als het gaat om regels, beleid, bevoegdheden, automatisering, werkprocessen en organisatie. De invoering van de wet is uitgesteld tot 2019, en vraagt veel voorbereiding. Er is een gemeentelijke projectgroep samengesteld en er wordt regionaal in Westfriesland samengewerkt.
In 2018 willen we starten met een ‘Omgevingsplan dorpskernen Koggenland’ op basis van de nieuwe wet en op basis van een vooraf door de raad vast te stellen visiedocument.

Borging beheer en onderhoud
Met de vaststelling van het MOP Wegen en MOP Gebouwen is met de kwalitatieve en financiële borging van het gemeentelijk beheer en onderhoud een mooie slag gemaakt.
Op dit moment werken we aan het MOP Groen. Hierin nemen wij ook de wens vanuit de raad mee om het onderhoud in de openbare ruimte te intensiveren. Omdat de verwachting is dat het MOP Groen nog dit jaar kan worden aangeboden en vastgesteld, is dit niet als speerpunt voor 2018 opgenomen.

Dan resteert nog het MOP Water, wat sterk afhankelijk is van mogelijke overdracht van de onderhoudstaken water aan het Hoogheemraadschap (HHNK) en – omgekeerd – wegen aan de gemeente.
Op 10 juli 2017 hebben HHNK en de in haar werkgebied gelegen gemeenten een intentieverklaring ondertekend om de mogelijkheid en voorwaarden van overdracht wederom te onderzoeken.
Wij onderschrijven nog steeds de intentie van overdracht vanuit de gedachte van kerntaken van respectievelijk gemeente en waterschap. Maar tot op heden komt het HHNK nog niet tegemoet aan de (regionaal afgestemde) voorwaarden als het gaat om risico en financiën.

Duurzaamheid
Vanuit de raad is de wens geuit om de haalbaarheid te onderzoeken van het verlagen van het reinigingsrecht over 5 jaar met 20%. Wij hebben dit vertaald in het speerpunt om tot duurzame scheiding van afval aan de bron te komen, met als doel inwoners te belonen voor afvalscheidingsgedrag.

Op het brede gebied van duurzaamheid is als speerpunt in de kadernota voor 2017 vastgesteld ‘het bestaand duurzaamheidsbeleid voort te zetten’. Dit houdt in dat we blijven inzetten op de activiteiten van het Duurzaam Bouwloket, faciliteren van projecten als zonneweides, en investeren in het gemeentelijk vastgoed.
Op dit moment is er nog geen concrete aanleiding om duurzaamheid als speerpunt in 2018 te benoemen en extra middelen in te zetten. De inspiratie-avond over duurzaamheid van 21 juni met uw raad, bevestigt eerder de wens om voortvarend door te gaan met uitvoering van het bestaande beleid.

Snel internet
De afgelopen periode is er intensief onderzoek gedaan naar én overleg geweest over de realisatie van snel internet. Dit heeft geleid tot overeenstemming met een marktpartij die voor eigen rekening en risico de gehele gemeente gaat voorzien van een glasvezelnetwerk. In 2018 vindt de vraagbundeling plaats en zodra er voldoende deelname is bereikt, gaat de daadwerkelijke aanleg van start.

Wonen
Geholpen door de economische opleving en lage rentestand, komen diverse woningbouwprojecten goed van de grond. Ook marktpartijen nemen wat meer risicodragend initiatief. Tegelijkertijd merken we dat van een stormachtige vraag zoals in de Randstad, hier geen sprake is. Op basis van de gemeentelijke structuurvisie en regionale woonvisie werken we in 2018 verder aan woningbouw op verschillende locaties. Dit gebeurt in samenwerking met marktpartijen, woningcorporatie De Woonschakel en met inzet van het gemeentelijk woningbedrijf en grondbedrijf.