Begroting 2018

Welzijn & Zorg

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

Jaar

Koggenland

Nederland

Taakveld: sociaal domein

Bijstandsuitkeringen

per 1.000 inwoner 18+

2016

12,5

41,3

Lopende reintegratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65 jaar

2016

11,1

25,5

kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

2,40%

6,58%

werkloze jongeren

%

2015

0,51%

1,52%

jongeren met jeugdhulp

% jongeren < 18 jaar

2016

10,0%

10,7%

jongeren met jeugdreclassering

%

2016

0,0%

1,9%

jongeren met jeugdbescherming

%

2016

0,9%

1,20%

Taakveld: onderwijs

absoluut verzuim *1

per 1.000 leerlingen

2016

0,53

2

relatief verzuim *2

per 1.000 leerlingen

2016

15

27

* 1: het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft 5-18 jaar.

* 2: het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft 5-18 jaar.