Begroting 2018

Welzijn & Zorg

Achtergrondinformatie & ontwikkelingen

We werken nu verder aan het vorm geven aan de Transformatie. Een omslag van verzekerd denken waarin een inwoner ‘recht’ heeft op voorzieningen, naar het denken in wat nodig is om inwoners zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te houden. Ook voor mensen met een beperking: dát is inclusiviteit, het centrale thema van het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020: Dit doen wij aan de hand van de vier Transformatielijnen:

  • Preventie & Voorlichting
  • Efficiënt, effectief en experimenterend
  • Versterken eigen & sociale kracht
  • Slimmer samenwerken

De komende periode zullen wij gebruiken om binnen deze vier hoofdlijnen  een vertaalslag te maken naar de P&C-cyclus: welke instrumenten passen daar het beste bij – en wat sluit aan bij wat we al doen? Mede als basis daarvoor gebruiken wij de uitkomsten van de onderzoeken, zoals afgesproken in de keuzenotitie (Eenzaamheid, vrijwilligers en mantelzorgers).

Op 5 september 2016 heeft de gemeenteraad de Rekenkamercommissie Koggenland verzocht onderzoek te doen naar de monitoring van het jeugdbeleid in de gemeente Koggenland. In april 2017 heeft de Rekenkamercommissie haar onderzoek afgerond. Het resultaat is een aantal conclusies en aanbevelingen met betrekking tot  de thema’s monitoring en kwaliteit. Wij achten deze zinvol en zullen waar mogelijk worden opgepakt. Op 19 juni 2017 is het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd en op 17 juli jl. vastgesteld.