Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

Maatschappelijk effect beleidsveld: Inkomensvoorzieningen

Zowel op landelijk als lokaal niveau zijn inkomensondersteunende voorzieningen beschikbaar voor minima. De gemeente zet zich in om het gebruik te bevorderen en daardoor bij te dragen aan financiële zelfredzaamheid van inwoners. Door financiële problemen te voorkomen en waar nodig hulp te verlenen, wordt belemmering van de maatschappelijke participatie als gevolg van financiële zorgen zo veel mogelijk voorkomen.

Inwoners die (nog) niet in staat zijn om door middel van (arbeids)participatie hun eigen inkomen te verdienen op grond van de Participatiewet, via WerkSaam Westfriesland voorzien van inkomensondersteuning zodat mensen niet onder de armoedegrens leven.

Speerpunten