Begroting 2018

Dienstverlening & Bestuur

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicator

Eenheid

Jaar

Koggenland

Nederland

Taakveld: bestuur en ondersteuning:

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

2018

6,0

niet bekend

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

2018

5,9

6,3 (in 2016)

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

2018

€ 584

niet bekend

Externe inhuur

% van de loonsom

2018

5,8%

13% (in 2016)

Overhead

% van totale lasten

2018

10%

niet bekend

Taakveld: Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing (VHROSV):

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€1

2017

€ 604

€ 644

Woonlasten meerpersoonshuishouden

€1

2017

€ 692

€ 723

WOZ-waarde woningen

In € 1.000

2016

€ 228

€ 209

Demografische druk *

in %

2017

76,1%

69,0%

* (De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.)

Taakveld: Veiligheid

Winkeldiefstal

aantal per 1.000 inwoners

2016

0,2

2,3

Geweldmisdrijven

aantal per 1.000 inwoners

2016

2,9

5,3

Diefstal uit woning

aantal per 1.000 inwoners

2016

2,4

3,3

Vernieling en beschadiging

aantal per 1.000 inwoners

2016

4,7

5,6

Verwijzigingen HALT-bureau

aantal per 10.000 inwoners

2016

72,5

137,4

Harde kern jongeren

aantal per 10.000 inwoners

2015

0,3

1,3

Taakveld: Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na ongeval met motorvoertuig

in %

2015

16,0%

8,0%

Ziekenhuisopname na ongeval met fietser

in %

2015

6,0%

9,0%

Taakveld: Sociaal Domein

Jongeren met delict voor de rechter

in %

2015

0,88%

1,45%