Begroting 2018

Dienstverlening & Bestuur

Financieel overzicht

Wat gaat het kosten?

Beleidsvelden

Jaarrekening 2016

Bestaand beleid 2017

Begroting 2018

Meerjaren -begroting 2019

Meerjaren- begroting 2020

Meerjaren-begroting 2021

Algemeen bestuur

€ 471.368

€ 641.625

€ 493.350

€ 485.850

€ 489.850

€ 489.850

Bedrijfsvoering

€ 15.649.636

€ 17.908.047

€ 16.375.456

€ 16.353.500

€ 16.273.432

€ 16.057.880

Burgerzaken

€ 254.595

€ 202.701

€ 211.687

€ 206.538

€ 144.531

€ 144.527

Algemene dekkingsmiddelen

€ 300.570

€ 452.372

€ 476.134

€ 501.116

€ 301.106

€ 201.097

Openbare orde & veiligheid

€ 1.558.854

€ 1.598.990

€ 1.610.646

€ 1.585.273

€ 1.584.902

€ 1.581.198

Algemeen bestuur

€ 2.766

Bedrijfsvoering

€ 5.230.581

€ 6.137.235

€ 4.386.089

€ 4.372.714

€ 4.269.093

€ 4.083.987

Burgerzaken

€ 432.702

€ 334.500

€ 362.500

€ 202.300

€ 202.300

€ 202.300

Algemene dekkingsmiddelen

€ 33.331.793

€ 33.403.339

€ 34.283.556

€ 34.691.937

€ 34.884.376

€ 35.067.966

Openbare orde & veiligheid

€ 29.466

€ 9.100

€ 9.100

€ 9.100

€ 9.100

€ 9.100

Reserves Lasten

€ 1.651.917

€ 670.819

€ 570.105

€ 499.434

€ 551.488

€ 648.172

Reserves Baten

€ 2.295.436

€ 1.537.832

€ 1.298.381

€ 988.705

€ 713.061

€ 571.282

Financiële toelichting

Opvallende verschillen ten opzichte van de begroting 2017 binnen dit programma zijn:

Algemeen bestuur:

 • In 2017 waren eenmalige investeringen opgenomen voor de Algemene verordening gegevensbescherming en intergemeentelijke samenwerking.

Bedrijfsvoering:

 • Vanuit de richtlijnen van het BBV mogen we niet meer rente toerekenen dan de werkelijke
  rentelasten. De rente van het woningbedrijf valt niet langer onder het beleidsveld bedrijfsvoering waardoor zowel de lasten als de baten voor dit beleidsveld afnemen. De bijdrage van het woningbedrijf aan de algemene dienst is vanaf 2018 opgenomen onder het beleidsveld algemene dekkingsmiddelen.
 • Hogere loonkosten door cao gemeentepersoneel (3,25%) en uitbreiding personeelsbestand vanuit de kadernota (functie BOA en Jeugd), afname loonkosten voormalig personeel en wachtgelden wethouders en een hogere vergoeding loonkosten vanwege ziekte of zwangerschap.
 • Afname kapitaallasten huisvesting en automatisering.
 • Hogere kosten automatisering: hogere bijdrage aan SSC DeSom en overige automatisering vanwege het sluiten van nieuwe contracten.
 • Hogere kosten facilitaire zaken door invoering regionale scanstraat en drukwerkkosten.

Burgerzaken:

 • De investering begraafplaats “Groene toren” Avenhorn wordt geactiveerd en geeft vanaf 2019 kapitaallasten.

Algemene dekkingsmiddelen:

 • In 2018 is er een bijdrage uit de algemene reserve geraamd voor de dekking van:
  • re-integratie 2018 (uit besluitvorming resultaatbestemming jaarrekening 2016).
  • invoering omgevingswet 2018.
  • de oeverzwaluwwand waterberging.
 • De algemene uitkering is berekend op basis van de meicirculaire 2017.
 • De opbrengst van de OZB is overeenkomstig het amendement van 17 juli 2017 met 10% verlaagd.

Openbare orde en veiligheid:

 • Uitbreiding BOA functie