Begroting 2018

Programma's

Beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen

Maatschappelijk effect beleidsveld: Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald en die vrij kan besteedbaar zijn.

De algemene dekkingsmiddelen worden onderverdeeld in:

  • Lokale heffingen

De lokale heffingen zijn vrij besteedbaar. Denk hierbij aan Onroerend Zaak Belasting (OZB), Forensenbelasting, hondenbelasting.

De heffingen voor riool en afvalstoffen zijn retributies en bedoeld om de exploitatiekosten voor het riool een ophalen van afval op te vangen. Dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen, de besteding ervan staat vast.

  • Algemene uitkering

De belangrijkste inkomstenbron voor ons is de uitkering uit het Gemeentefonds, de uitkering bedraagt bijna de helft van alle inkomsten. We hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentefondsuitkering. Over de besteding van de middelen uit het gemeentefonds hoeven we ons niet te verantwoorden richting het Rijk. We kunnen deze middelen, met inachtneming van wet- en regelgeving, vrij besteden aan taken die het Rijk heeft opgedragen of aan eigen beleid.

  • Dividend

Dit is een vergoeding die wordt uitbetaald aan aandeelhouders. We ontvangen dividend voor de aandelen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

  • Mutaties in de reserves

De raad bepaalt jaarlijks bij de begroting en jaarrekening welke stortingen en onttrekkingen er plaats vinden.

  • Overige baten

Dit zijn overige inkomsten waar geen specifiek bestedingsdoel voor is bepaald.