Begroting 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Water

Voor baggeren en beschoeiingen werken we met een jaarlijks onderhoudsbudget. In geval van werkzaamheden van grotere omvang stellen we uw raad voor een onderhoudskrediet beschikbaar te stellen.

In 2017 willen we de MOP’s voor baggeren en beschoeiingen actualiseren en laten vaststellen, zodat het volledige onderhoud geborgd is.